free css templates

ADATKEZELÉS és ADATVÉDELEM

Az adatok kezelése és védelme az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), valamint 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerint, valamint a pszichológiai etikai alapelvek betartásával történik.

A kutatás során nagy hangsúlyt fektetünk a résztvevők tájékoztatására, az önkéntességre, azaz a teljes informáltság alapján hozott részvételi döntésre, valamint a megkérdezettek személyes adatainak védelmére.

A mintába került iskolaigazgatókat/feladatellátási hely vezetőket, osztályfőnököket, szülőket (gondozókat) és a vizsgálati személyeket részletesen tájékoztatjuk a vizsgálat céljáról, intézményi és személyi hátteréről, a kutatás menetéről a személyes adatok kezelésének módjáról, az ezzel kapcsolatos érintetti jogokról, az eredmények közlési módjáról.
A mintába került intézmények, illetve tanulók számára a kutatás minden pontján biztosítjuk a válaszadás önkéntességét, az együttműködés teljes vagy – egyes konkrét kérdések megválaszolásának visszautasítására révén – a részleges elutasításának lehetőségét.
A kérdőív névtelen – nem tartalmaz semmilyen olyan információt, ami alapján azonosítani lehetne személy szerint az egyes válaszolókat. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a vizsgálati személyek körében a különböző adatfelvételi hullámokban gyűjtött adatokat össze tudjuk kapcsolni, egy azonosítót fogunk kérni a tanulóktól. Az azonosító meghatározott ideig a kutatás adatbázisának részét képezi. Az azonosító a következő módon épül fel:
1. Vizsgálati személy születési első vezetéknevének második betűje, ékezet nélkül
2. Vizsgálati személy első keresztnevének harmadik betűje, ékezet nélkül
3. Vizsgálati személy születési dátumának (ééééhhnn) negyedik karaktere
4. Vizsgálati személy születési dátumának (ééééhhnn) nyolcadik karaktere
5. Vizsgálati személy édesanyjának leánykori első vezetéknevének második karaktere, ékezet nélkül
6. Vizsgálati személy édesanyjának leánykori első keresztnevének harmadik karaktere, ékezet nélkül
A fenti algoritmus alapján előállított azonosító sajátossága, hogy egy személy adatai alapján mindig ugyanaz az azonosító képezhető (a tervezett mintanagyság mellett minimalizálja az ismétlődés kockázatát), ezáltal lehetővé teszi a különböző adatfelvételi hullámokban keletkező adatok összekapcsolását, ugyanakkor nem visszafejthető, nem tartalmaz semmilyen olyan információt, ami alapján azonosítani tudnánk a kutatásban résztvevő személyeket.
A kitöltött kérdőíveket a vizsgálati személyek az osztályban borítékba teszik és leragasztják, azokat senki az iskolában nem nézheti meg, annak tartalmát az adatfelvételben résztvevő munkatársak nem ismerhetik meg.
Az adatok feldolgozásában közreműködő további munkatársak (kódolók, adatrögzítők) nem ismerik a kitöltők személyét.
A kutatás longitudinális elrendezése okán kapcsolattartási célból a kutatás során szükséges a résztvevők személyes adatainak gyűjtése, tárolása, kezelése. Erre az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontja nyújt jogalapot. Az állandó kapcsolattartás érdekében a következő adatokat kezeljük: (a) a gyermek teljes neve, elérhetőségi adata; (b) a gyermek szüleinek teljes neve, elérhetősége. A kutatás során nyert személyes adatokat csak és kizárólag kapcsolattartási céllal használjuk, harmadik félnek nem adjuk át, azokba csak a kutatásban résztvevő, vagy velük kapcsolatban álló, azon személyek nyerhetnek betekintést, akikre az adatok vonatkoznak.
A kapcsolattartási célból gyűjtött személyes információkat jelszóval védett, az internethez nem csatlakoztatott számítógépen tároljuk, a papír alapú tájékoztató és beleegyező nyilatkozatokat a kutatócsoport erre kijelölt tagjánál, a kutatócsoport székhelyén, biztonságos módon helyezzük el a kapcsolat fennállását követő 5 évig, azokat soha nem kapcsoljuk össze a kutatás során keletkező érzékeny adatokat is tartalmazó adatbázissal.
A vizsgálatban résztvevő személyeket a részükre készült tájékoztató levelekben és a kutatás honlapján (www.bls2018.hu) tájékoztatjuk a személyes adataikhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott alábbi jogaikról, és a jogorvoslati lehetőségekről:
• hozzáférési jog (az adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
• amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ezt kiigazíthatja;
• a törlés joga
• az adat kezelését korlátozhatja;
• bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
• tiltakozás a személyes adat használata ellen.
A papír alapú, személyes azonosításra nem alkalmas (csak a fentiekben leírt, vissza nem fejthető azonosítóval ellátott) kutatási adatokat a digitalizálást követően 5 éven keresztül tároljuk a kutatócsoport székhelyén.
A személyes azonosítást lehetővé nem tevő azonosítóval ellátott digitalizált kutatási adatokat SPSS adatfile formában, biztonságos, jelszóval védett, az internethez nem csatlakoztatott számítógépen tároljuk, a kapcsolat fennállását követő 5 évig.
Az anonimizálási szabályok szerint kialakított, annak mindenben eleget tevő, adatmanipulációs eljárásokkal való azonosítás lehetőségét is kizáró adatbázist időbeli korlát nélkül tároljuk, és egyéni kérelem alapján a tudományos közösség számára hozzáférhetővé tesszük.
A kutatás során nyert adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk rajtuk, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg. A kutatási összefoglalók, illetve tudományos publikációk csak összesített adatokat tartalmaznak.
A birtokunkba került információk/adatok kezelése során a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési szabályokat a munkatársakra vonatkozóan és az elektronikusan rögzített adatállomány kezelése során egyaránt betartjuk. 

A mintába került vizsgálati személyeket, részletesen tájékoztatjuk a vizsgálat céljáról, intézményi és személyi hátteréről, a kutatás menetéről a személyes adatok kezelésének módjáról, az ezzel kapcsolatos érintetti jogokról, az eredmények közlési módjáról.
A mintába került személyek számára a kutatás minden pontján biztosítjuk a válaszadás önkéntességét, az együttműködés teljes vagy – egyes konkrét kérdések megválaszolásának visszautasítására révén – a részleges elutasításának lehetőségét.
A kérdőív névtelen – nem tartalmaz semmilyen olyan információt, ami alapján azonosítani lehetne személy szerint az egyes válaszolókat. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a vizsgálati személyek körében a különböző adatfelvételi hullámokban gyűjtött adatokat össze tudjuk kapcsolni, egy azonosítót fogunk kérni a vizsgálati személyektől, ami rákerül a kérdőívekre. Az azonosító meghatározott ideig a kutatás adatbázisának részét képezi. Az azonosító a következő módon épül fel:
1. Vizsgálati személy születési első vezetéknevének második betűje, ékezet nélkül
2. Vizsgálati személy első keresztnevének harmadik betűje, ékezet nélkül
3. Vizsgálati személy születési dátumának (ééééhhnn) negyedik karaktere
4. Vizsgálati személy születési dátumának (ééééhhnn) nyolcadik karaktere
5. Vizsgálati személy édesanyjának leánykori első vezetéknevének második karaktere, ékezet nélkül
6. Vizsgálati személy édesanyjának leánykori első keresztnevének harmadik karaktere, ékezet nélkül
A fenti algoritmus alapján előállított azonosító sajátossága, hogy egy személy adatai alapján mindig ugyanaz az azonosító képezhető (a tervezett mintanagyság mellett minimalizálja az ismétlődés kockázatát), ezáltal lehetővé teszi a különböző adatfelvételi hullámokban keletkező adatok összekapcsolását, ugyanakkor nem visszafejthető, nem tartalmaz semmilyen olyan információt, ami alapján azonosítani tudnánk a kutatásban résztvevő személyeket.
Az érzékeny adatokat tartalmazó „B” kérdőívet illetve „skálalapokat” a vizsgálati személyek a borítékba teszik és leragasztva adják át az adatfelvételben közreműködő munkatársunknak, annak tartalmát a vizsgálati személlyel kapcsolatba került, az adatfelvételben résztvevő munkatársak nem ismerhetik meg. Ezt követően az érzékeny adatokat tartalmazó lezárt boríték és a face-to-face módszerrel felvett, szocio-demográfiai változókat és szűrőkérdéseket tartalmazó „A” kérdőív együtt kerül egy újabb borítékba, amit a kérdezőbiztos a helyszínen lezár, s gondoskodik arról, hogy a lezárt borítékhoz, illetve annak tartalmához csak az adatfeldolgozó munkatársak férjenek hozzá. Az adatok feldolgozásában közreműködő munkatársak (kódolók, adatrögzítők) nem ismerik a kitöltők személyét.
A kutatás longitudinális elrendezése okán kapcsolattartási célból a kutatás során szükséges a résztvevők személyes adatainak gyűjtése, tárolása, kezelése. Erre az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontja nyújt jogalapot. Az állandó kapcsolattartás érdekében a következő adatokat kezeljük: (a) a vizsgálati személy teljes neve, elérhetőségi adatai (lakhelye, online elérhetősége); (b) egy választott személy teljes neve, elérhetősége, arra az esetre, ha a vizsgálati személyt valamiért nem érjük el. A kutatás során nyert személyes adatokat csak és kizárólag kapcsolattartási céllal használjuk, harmadik félnek nem adjuk át, azokba csak a kutatásban résztvevő, vagy velük kapcsolatban álló, azon személyek nyerhetnek betekintést, akikre az adatok vonatkoznak.
A kapcsolattartási célból a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján gyűjtött személyes információk adatkezelője és az adatfeldolgozója az ELTE PPK kutatócsoportja. Az adatokat jelszóval védett, az internethez nem csatlakoztatott számítógépen, a papír alapú tájékoztató és beleegyező nyilatkozatokat az ELTE PPK kutatócsoport székhelyén, a kutatócsoport erre kijelölt tagjánál biztonságos módon tároljuk a kapcsolat fennállását követő 5 évig, majd megsemmisítjük. A személyes információkat soha nem kapcsoljuk össze a kutatás során keletkező érzékeny adatokat is tartalmazó adatbázissal.
A vizsgálatban résztvevő személyeket a részükre készült tájékoztató levelekben és a kutatás honlapján (www.bls2018.hu) tájékoztatjuk a személyes adataikhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott alábbi jogaikról, és a jogorvoslati lehetőségekről:
1. hozzáférési jog (az adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ezt kiigazíthatja;
3. a törlés joga
4. az adat kezelését korlátozhatja;
5. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
6. tiltakozás a személyes adat használata ellen.
A papír alapú, személyes azonosításra nem alkalmas (csak a fentiekben leírt, vissza nem fejthető azonosítóval ellátott) információk adatkezelője és az adatfeldolgozója az ELTE PPK kutatócsoportja. Ezeket az adatokat a digitalizálást követően 5 éven keresztül tároljuk az ELTE PPK kutatócsoport székhelyén, majd az 5. év végén megsemmisítjük.
A személyes azonosítást lehetővé nem tevő azonosítóval ellátott adatbázis adatkezelője és az adatfeldolgozója szintén ELTE PPK kutatócsoportja, az adatfilét SPSS formában, biztonságos, jelszóval védett, az internethez nem csatlakoztatott számítógépen tároljuk ELTE PPK kutatócsoport székhelyén, a kapcsolat fennállását követő 5 évig, majd az 5. év után az adatbázisról az azonosítót töröljük.
Az anonimizálási szabályok szerint kialakított, annak mindenben eleget tevő, adatmanipulációs eljárásokkal való azonosítás lehetőségét is kizáró adatbázist időbeli korlát nélkül tároljuk, és egyéni kérelem alapján a tudományos közösség számára hozzáférhetővé tesszük.
A kutatás során nyert adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk rajtuk, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg. A kutatási összefoglalók, illetve tudományos publikációk csak összesített adatokat tartalmaznak.
A birtokunkba került információk/adatok kezelése során a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési szabályokat a munkatársakra vonatkozóan és az elektronikusan rögzített adatállomány kezelése során egyaránt betartjuk. 


Cím 

1064 Budapest,
Izabella utca 46.


Kapcsolat 

Email: bls@ppk.elte.hu
Tel.: +36 1 461-4500/3878
Mob.: +36 20 912-8094

Linkek 

bls2018.hu 
ELTE 
ISSBA 

Visszajelzés 

Kérjük, küldje el nekünk ötleteit, hibajelentéseit, javaslatait! Bármilyen visszajelzést értékelni fogunk.